Jelka Vince Pallua, redovita profesorica

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Marulićev trg 19/I.

OSOBNI PODATCI:
dr. sc. Jelka Vince Pallua, redovita profesorica (znanstvena savjetnica u trajnom zvanju)
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 4886 813; 091 7644291
E-pošta: jelka.vince@pilar.hr; jelka.vince@gmail.com
https://www.pilar.hr/biografije/user-bio/?my_user_id=62

OBRAZOVANJE:
Doktor znanosti 29. lipnja 2000., Odsjek za etnologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Naslov disertacije: Pojava virdžine, zavjetovane djevojke, u predajnoj kulturi balkanskih naroda, 1–345 (mentor: prof. emeritus Vitomir Belaj)
Magistar znanosti 15. studenoga 1985., Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za etnologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Naslov magisterija : Etnografska građa dalmatinskih pisaca druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća, 1–254 (mentor: prof. dr. Milovan Gavazzi)
1974.–1980. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomirala studij Etnologije (1980.) i Engleskog jezika s književnošću (1977.)
Naslov diplomskog rada: Popijevke u Posavini (mentor: prof. dr. Branimir Bratanić)
1970.–1974. Jezična XVI. gimnazija u Zagrebu
1962.–1970. Osnovna škola (klasičnog usmjerenja) u Zagrebu

USPOREDNO OBRAZOVANJE:
1982.–1984. Diploma prvog stupnja (dvije godine) Muzičke akademije u Ljubljani
1976. –1982. Srednja muzička škola “Blagoje Bersa” u Zagrebu
1975.–1976. Niža muzička škola (ZO – Za odrasle)

DODATNO USAVRŠAVANJE:
1989., 1992. Bolonja, Padova, Venecija (jednomjesečni studijski boravci – Archiginnasio, Bibliotheca Universitaria, Archivio di Stato, Archivio do Mar)
1987., 1989. Rim (jednomjesečni studijski boravak – Sveučilište La Sapienza, biblioteke, arhivi)
1984. Stanford (jednomjesečni studijski boravak na Stanford University, USA)

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:
Engleski fluentno (slušanje, čitanje, govorna komunikacija, govorno izražavanje, pisanje – sve C1)
Talijanski fluentno (slušanje, čitanje, govorna komunikacija, govorno izražavanje, pisanje – sve C1)
Njemački dobro – B1
Pasivno – poljski i neki slavenski jezici, latinski, grčki

ZAPOSLENJA:
1. siječnja 2007. – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
15. prosinca 1986.–30. prosinca 2006. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(20. rujna 2001.–1. srpnja 2002. Teacher-fellow na UCL/University College London – SSEES/School of Slavonic and East European Studies, Social Sciences Department – Center for South-East European Studies)

NAPREDOVANJA/POLOŽAJI:
2014. – Znanstvena savjetnica
2008. – 2014. Viša znanstvena suradnica
2002. – 2008. Docent (od 2002.)/ Znanstvena suradnica prijelazom s Filozofskog fakulteta na Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (od 2007.– 2008.)
2000. – 2002. Viši asistent
1989. – 2000. Asistent
1988. – 1989. Znanstveni asistent
1986. – 1988. Mladi istraživač suradnik

DOMAĆI I MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI (matični broj istraživača 129536):
– Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta (vodtielj izv. prof. Goran Pavel Šantek)
– Međunarodni “Jadransko-jonski projekt UniAdrion Virtual University”, Antropologia Culturale, Scienze di Educazione, Sveučilište u Bolonji (voditeljica prof. dr. Matilde Callari Galli)
– Međunarodni znanstveni projekt “Triplex Confinium – hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu” (voditelj prof. dr. D. Roksandić)
– Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije” (voditelj prof. dr. V. Belaj)
– Monotematska arealna istraživanja hrvatske pučke kulture» (voditelj prof. dr. V. Belaj)

DOMAĆI STRUČNI PROJEKTI
2008. Suradnja na projektu “Akcija Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku” – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (voditeljica projekta dr. sc. Saša Poljanec-Borić)
1984. Vanjski suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, projekt “Etnologija” (voditelj Igor Gostl), Enciklopedija Jugoslavije.

NASTAVNA DJELATNOST U ZEMLJI:
1990.–2006.
Četiri kolegija na dodiplomskoj i diplomskoj razini na Odsjeku za etnologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (gdje je bila zaposlena od 1986.–2006.):

1. Kulturnoantropološke teorije;
2. Kulture Sredozemlja (na Odsjeku za etnologiju i k. antrop. osnovala mediteranistički kolegij);
3. Odabrane teme iz hrvatske etnologije;
4. Seminar iz opće etnologije.
2009. i 2012.
Doktorski studij Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij “Jadransko-dinarske odrednice hrvatskog kulturnog identiteta”)

NASTAVNA DJELATNOST U INOZEMSTVU:
2002.–2004.
Ciklička predavanja kolegija “Uvod u kulturnu antropologiju” u okviru jadransko-jonskog projekta UniAdrion Virtual University, Antropologia Culturale, Scienze di Educazione, Sveučilište u Bolonji.

NAGRADE I PRIZNANJA:
2015–
Co-Chair u WG/Working Group “Space-lore and Place-lore” (za razdoblje od tri godine) SIEF-a/Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore
2004.–2007.
Na 28th Triennial Conference IFUW/International Federation of University Women – Humanizing Globalization, Perth, Australia, 4.–10. kolovoza 2004. izabrana za ocjenjivačicu europskih projekata IFUW-a (“Special Commitee for Project Development”) za razdoblje od tri godine (2004.–2007.)
2001.–2002.
“Chevening Scholarship” (za jednu akademsku godinu , rujan 2001.–srpanj 2002.) za teacher-fellowship na UCL-u/University College London – SSEES/School of Slavonic and East European Studies, London, Velika Britanija.

RECENZIJE:
Pet knjiga i 18 članaka u CC, A1, A2 publikacijama
Ocjenjivačica znanstvenih projekata ARRS/Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
2004.–2007.
Europski projekti IFUW-a/International Federation of University Women (“Special Commitee for Project Development”) za razdoblje od tri godine.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUGAMA:
2015.– Internatıonal Society for Folk Narratıve Research/ISFNR
2009.– SIEF-a/Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore
1991. – Matica hrvatska (Odjel za arheologiju i etnologiju)
1987. – Hrvatsko etnološko društvo/HED

DRUGE DUŽNOSTI – SUDJELOVANJE U RAZNIM TIJELIMA, RADNIM SKUPINAMA, POVJERENSTVIMA
U travnju 2017. izabrana za člana Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije na razdoblje od četiri godine – do 2021. godine.
2017. Nositeljica panela (uz Ingrid Slavec Gradišnik) “Sacred Space and Place and their Symbolic Adoption” na 13. međunarodnoj konferenciji SIEF-a/Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, Göttingen, Njemačka , 26.–30. ožujka.
2016. – Predstavnica Instituta Ivo Pilar u europskom konzorciju DARIAH-ERIC (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke znanosti)
2015. izabrana za co-chair WG/Working Group “Space-lore and Place-lore” u okviru SIEF-a/Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore.
2007. – Članica Znanstvenog vijeća Institua društvenih znanosti Ivo Pilar
2003.–2006. Koordinatorica AMAC/AMCA (Almae Matris Alumni Croaticae) za Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1999.– 2012. CIR/Coordinator for International Relations – Croatian Association of University Women za IFUW/International Federation of University Women
1999./2000. i 2000./2001. – Urednica Biltena HED-a
1990.–1997. Članica Uredništva stručno-znanstvenog časopisa Etnološka tribina (gost urednik Etnološke tribine 18, Zagreb, 1995.)
1990. Voditeljica Etnološkog kluba HED-a/Hrvatskog etnološkog društva
1989.–91., 1991.–1993. i 1993.–1995. Članica Upravnog Odbora Hrvatskog etnološkog društva

ORGANIZACIJA KONFERENCIJA:
2010.
Annales Pilar, međunarodna konferencija „Ljudska prava žena“ – Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (jedna od četiri članice Programskog odbora), Zagreb, 26.– 28. svibnja.
2002.
Masculinities in the Balkans, SSEES/School of Slavonic and East European Studies – UCL/University College London, jedna od tri članice Programskog i organizacijskog odbora međunarodne konferencije u Londonu (W. Bracewell, S. Schwandner-Sievers, J. Vince Pallua, 7.–9. lipnja)

SUDJELOVANJE S REFERATOM NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA (28):
28) Vince Pallua, J. 13th SIEF/Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore Conference,”Ways of Dwelling: Crisis – Craft – Creativity”, uz kopanelisticu Ingrid Slavec Gradišnik voditeljica panela “Sacred Space and Place and their Symbolic Adoption”, Göttingen, Njemačka, 26.–30. ožujka 2017.
(Referat: Mental Mapping of Sacred Space and Place)

27) Vince Pallua, J. MIC/Mediterranean International Conference “Mediterranean Islands – Images, Challenges, Perspectives”, Institut Pilar i Vern, 21.–24.09.2016., Vis, otok Vis
(Referat: The Croatian islands Vis and Cres as paradigms of Mediterranean island studies)

26) Vince Pallua, J. “Sacralization of Landscape and Sacred Places/Sakralizacija prostora i sveta mjesta”. 3. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju, Zagreb, 2.–3. lipnja 2016., Zagreb.
(Referat: “Old baba Vukoša” – a new figurative representation of the mythical baba)

25) Vince Pallua, J. “Seeking Harbor in our Histories: Lights in the Darkness”. Skup je organizirala udruga “The Association for the Study of Women and Mythology” (ASWM), izlaganje u okviru sekcije “Women’s Wisdom and Sacred Rites of Water”, Boston, Massachusetts, 2–3. travnja 2016.
(Referat održan uz pomoć skype-a: The Slavic Baba as an Aquatic Goddess)

24) Vince Pallua, J. I Lulić Štorić J. 12th Congress of SIEF/Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century“ – svjetski skup međunarodne središnje udruge etnologa, antropologa i folklorista, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 21.–24. lipnja 2015.
(Referat “Threads of life: the folk costume of 19th and 20th century Northern Dalmatia as an identity marker of men and women and an indicator of their relationship” u sklopu simpozija “Gendered realities: Old issues, new heritage” održan 24. lipnja 2015.)

23) Vince Pallua J. i Dobrovšak, Lj. 13. hrvatsko-slovenske etnološke paralele: Srednjoeuropsko povezivanje etnologa i kulturnih antropologa kao izazov današnjemu vremenu, Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva i Slovenskog etnološkog društva, Dolenjske toplice, Kulutrni I kongresni centar, 9.–11. studenog 2014.
(Referat: Treba li nam Srednja Europa?)

22) International conference Rust, Regeneration and Romance: Iron and Steel Landscapes, Ironbridge 10.–14. srpnja 2013. (zajedničko izlaganje s Lidijom Bajuk, doktorandicom iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu).
(Referat: Against the corrosion of romantic memory: A regenerative stroll through Croatian landscapes and cultures of the iron age).

21) Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti“, Dubrovnik, 12.–13. prosinca 2011.
(Referat: Dubrovčanin Marin Držić na putu prema etnologiji)

20) Guculski fenomen: živjeti i stvarati umjetnost. XIX. međunarodni guculski festival. Centr gromads’kih iniciativ, Kosiv, Ukrajina, 27. kolovoza 2011.
(Referat: Neke predodžbe plodnosti od Karpata do Hrvatske i natrag)

19) The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean, 2nd International Conference of Mediterranean Worlds, Istanbul Sehir University, Istanbul, Turska, 3.–6. lipnja, 2010.
(Referat: The Myths of Matriarchy and Patriarchy – the Key for Understanding the Sworn Virgins Phenomenon?)

18) Annales Pilar 2010., međunarodna konferencija „Ljudska prava žena“ – Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (jedna od četiri organizatorice skupa), Zagreb, 26.– 28. svibnja 2010.
(Referat: Androcentričnost obrazovanja i znanosti – „nevidljive“ žene u povijesti (he-story)

17) SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore), 16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network, Ethnographic Atlases – Regions, Borders, Interferences, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Széged, Segedin, Mađarska, 12–14. rujna 2009.
(Referat: Some Methodological and Theoretical Insights into the Jigsaw Puzzle of Ethnocartography)

16) Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), Malinska – Dubašnica (otok Krk), 30. siječnja – 1. veljače 2009.
(Referat: Bio sam terenac, pješak, istraživač starina – Etnološka sastavnica Fučićevih istraživanja)

15) Marin Držić i naše doba, međunarodni skup središnje proslave 500. godišnjice rođenja Marina Držića, Dubrovnik i Siena, 2.–7. rujna 2008.
(Referat: U vilinsko-pastirskom kolu Arcadiae Slavicae – Držić na putu prema etnologiji)

14) Experiencing Diversity and Mutuality, 10th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA), sekcija „Memory and Transmission of Culture“, međunarodni skup, Ljubljana, Slovenija, 27.–30. kolovoza 2008.
(Referat: The Art of Memory in Mediterranean Croatia)

13) “Women and Peace” – UWE godišnja skupština i Colloquium, den Hague, 26.–30. listopada 2006.
(Referat: War experience of women in peace building – CAUW/Croatian Association of University Women example)

12) 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo/9. hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Mesto in trg na meji/Grad i trg na granici. Organizator Slovensko etnološko društvo, suorganizator Hrvatsko etnološko društvo i Kozjanski park, Kozjansko, 25.–26. svibnja 2006.
(Referat: “Kad sam ja bio mlad uopće hrvatski nisam znao” – Talijani zapadne Slavonije i problemi identiteta)

11) Names, National Identity, Nationalism, International onomastic symposium, Sveučilište u Zadru, Zadar, 10.–12. srpnja 2003.
(Referat: Moliški Hrvati „z one bane mora“)

10) Masculinities in the Balkans (jedna od tri organizatorice skupa), SSEES/School of Slavonic and East European Studies – UCL/University College London, London, 7. do 9. lipnja 2002.
(Referat: „But no, I never regret the decision. I’ve not had a bad life as a man!“ Sworn Virgins of the Balkans)

9) 27th Triennial Conference IFUW – International Federation of University Women – “Globalization: Connections through Education” – Engendering the past, engendering the future, Ottawa, 10.– 17. kolovoza 2001.
(Poster: Engendering the Past for the Future)

8) 4th International Conference of the Mediterranean Women´s Forum – “Women and the City: From Periphery to the Centre”, Sveučilište u Zagrebu (MSHS – Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta – ICCU – International Centre of Croatian Universities, Centre of Croatian Universities and Centre for Mediterranean Studies Dubrovnik, UNESCO, Dubrovnik, 30. lipnja–3. srpnja 2001.
(Referat: Monolithic babas – symbols of memory at the entrance to the town)

7) Women in History – History without Women, Interuniverzitetski (IUC) centar Dubrovnik, Dubrovnik 10.–12. svibnja 2001.
(Referat: Virdžina – a Vowed Woman)

6) Eco-history of the Triplex Confinium (c. 1500-1800) – Third International Project Conference, Zadar, 3.–6. svibnja 2000.
(Referat: Ekohistorija morlačkog načina života druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća na temelju arhivskih istraživanja dalmatinskih izvora pisanih talijanskim jezikom)

5) Las mujeres construyen el Mediterráneo del siglo XXI (CIM-MED), Valencia, 8.–10. ožujka 1999.(Referat: Women of the Eastern Coast of the Adriatic Sea)

4) Hrvatska etnologija u europskom kontekstu (organizirao Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom stote obljetnice rođenja M. Gavazzija), Zagreb, 28. –29. rujna 1995.
(Referat: Povijest i legenda u kamenu – poljubiti babu)

3) Interkongres ICAES-a/International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Cortona i Firenze, travanj, 1995.
(Referat: Introducing the Second Wife – A Matrimonial Aid in Cases of a Childless Marriage)

2) XI. međunarodni kongres slavista (Medzinárodny zjazd slavistov), Bratislava, 31. kolovoza –9. rujna 1993.
(Referat: Tracing Croatian Oases in the Region of Irpinia in Southern Italy)

1) ICAES – International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, kolovoz, 1988.
(Referat: Cultural Identity of the 19th Century Dalmatia as seen by Petar Nižetić (Pietro Nisiteo)

SUDJELOVANJE S REFERATOM NA DOMAĆIM SKUPOVIMA (14):
14) „Ljubo Stipišić Delmata (1938.–2011.) – Obrisi stvaralaštva i identiteta“, Znanstveni skup, Sveučilište u Zadru, Umjetnička akademija u Splitu, Festival dalmatinskih klapa u Omišu, Gradska knjižnica Zadar, Zadar, 10. listopada 2014.
(Referat: Baštinska anima Dalmacije – prilog malog naroda vlastitomu identitetu i obogaćivanju Europe)

13) “Na bregima, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine Gornjeg Međimurja”, 6. stručno-znanstveni skup u Štrigovi, Državni arhiv za Međimurje, Štrigova, 28.–29. rujna 2012.
(Referat: Slaviček se ženi ‘z bukovoga grada)

12) Tradicije i tendencije hrvatske etnologije: etnologija kao angažirana i etična znanost, Etika u etnologiji/kulturnoj antropologiji, okrugli stol u sklopu znanstvenog skupa u povodu 50. obljetnice HEDa, Zagreb, 4.–5. lipnja 2009.
(Referat: Etika u etnologiji/kulturnoj antropologiji)

11) Presenza della Communità italiana nella capitale Croata: composizione, origini e flussi migratori», Zagreb, 12. prosinca 2007.
(Referat: Talijani zapadne Slavonije u Zagrebu)

10) Kultura i transformacije: otočke perspektive, godišnji skup HED-a, Komiža, 14.–17. rujna 2006.
(Referat: Apsyrtides – od Argonauta do europske antropologije)

9) “Hrvatska etnologija i mogućnosti njezine primjene – stanje struke i smjernice razvoja”, godišnji skup HED-a, Zagreb, 8.–9. lipnja 2000.
(Referat: Etnologija, znanost, društvo)

8) Godišnji skup HED-a (o 10. obljetnici smrti B. Bratanića), Zagreb, 12. lipnja 1997.
(kratak prilog o životu i djelu B. Bratanića)

7) Hrvatski tragovi diljem Italije, Okrugli stol (Miroslav Bertoša, Valentin Putanec, Jelka Vince Pallua, Lovorka Čoralić) u sklopu “Tjedna moliških Hrvata”, Hrvatska Matica iseljenika, Zagreb, 21. lipnja 1996.
(Referat: Doprinos utvrđivanju tragova Hrvata u južnoj Italiji)

6) Hrvatska na razmeđu prosvjetiteljstva i romantizma – mentalitet, ideologije i protomodernizacija, Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1996.
(Referat: Prosvjetiteljski stereotipi o ženama u ideologiji morlakizma)

5) Splitski polihistor Julije Bajamonti (Povodom 250. obljetnice rođenja – u sklopu Knjige Mediterana 15, Književni krug Split, Split, 30. listopada 1994.
(Referat: Julije Bajamonti – etnograf, etnolog?)

4) Život i djelo Antuna i Stjepana Radića (povodom 120. obljetnice smrti S. Radića i 125 obljetnice rođenja A. Radića), HAZU, Zagreb, Trebarjevo, Sisak, 4.–6. listopada 1993.
(Referat: Kultura srca, kultura uma. Radićevo shvaćanje i definicije kulture)

3) Istraživanje pučke pobožnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, lipanj, 1991.
(Referat: Veliki petak u Vrbniku na Krku)

2) Bartol Kašić, Život i djelo, Zadar i Pag, travanj 1991.
(Referat: Autobiografija Bartola Kašića – još jedan isusovački doprinos etnologiji)

1) Interakcije kultura, Split, 6.–8. prosinca 1990.
(Referat: Tragom vlaških elemenata kod Morlaka srednjedalmatinskog zaleđa)

BIBLIOGRAFIJA
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=129536
http://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/580-objavljena-knjiga-dr-sc-jelke-vince-pallua-zagonetka-virdzine