Diplomski

• Naziv studijskog programa – Sveučilišni diplomski studij antropologije

• Naziv kvalifikacije – magistra/magistar humanističkih znanosti, smjer antropologija

• Predviđeno trajanje studija – dvogodišnji studij, od ukupno 120 ECTS bodova na dvopredmetnom studiju 60 ECTS bodova mora biti na antropologiji

• Zahtjevi i rezultati studijskog programa – Osnovni je cilj diplomskog studija ovladavanje polaznika znanjem iz područja antropologije, stjecanje vještina potrebnih za proučavanje i objašnjavanje kako sociokulturnih tako i bioloških determinanti društvenog života, osposobljavanje za sve one poslove u obrazovanju, znanosti, državnoj upravi i određenim gospodarskim granama koji se bave biološkim i sociokulturnim aspektima društvenog djelovanja. Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima, terenskoj nastavi i stručnoj praksi. Tijekom studija studente se potiče na samostalan rad i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima kroz što se osposobljavaju za interdisciplinaran rad usvajanjem odgovarajućeg praktičnog, stručnog i znanstvenog holističkog pristupa. Obaveza studenata je položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada. Završetkom diplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišnog magistra antropologije.

• Pristup daljnjim razinama kvalifikacije – Studenti koji su završili diplomski studij antropologije stječu uvjete za upis na doktorski studij antropologije ako polože razredbeni postupak i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studije u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.