Komentari i primjedbe

    Napomena: budući da je pošiljatelj poruke anoniman, nije moguće dobiti direktne povratne odgovore već će na poslana pitanja odgovori biti dani ili na Vijeću Odsjeka ili preko studentskih predstavnika.