Predavanje Stephanie Stelko

O izlagačici

Stephanie Stelko završila je preddiplomski studij antropologije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Diplomski studij medicinske antropologije i sociologije završila je 2015. godine na Sveučilištu u Amsterdamu, gdje je diplomirala s radom “Doing Vaginismus: Activity and Self-Interpretation of Clenching Bodies”. Središte njezina istraživačkog interesa čine antropologija (ženskog) tijela i seksualnosti, normativnost, feministička epistemologija, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

Sažetak izlaganja

Prema biomedicinskim konceptualizacijama vaginizam se klasificira kao poremećaj seksualne boli u žena, koji je karakteriziran kontrakcijama mišića koji okružuju vaginu pri pokušajima penetracije. Te kontrakcije mogu u konačnici onemogućiti penetraciju i prouzrokovati bol ženi. Pri čitanju biomedicinske literature o vaginizmu, može se uočiti jedan vrlo upadljiv moment: iako je prihvaćeno da je “okidač” vaginizma psihološke naravi, kontrakcije mišića do kojih dolazi uvijek se opisuju kao “potpuno nedobrovoljne” i “izvan kontrole same žene”, kao nešto što se ženama “samo događa”, “protiv njihove volje”. S druge strane, društvene znanosti predlažu “performativni preokret” prema kojem bi se “stanja tijela” konceptualizirala kao tjelesne aktivnosti, a pacijenti rekonceptualizirali iz pasivnih žrtava u aktivne agente koji pokreću svoje tijelo. Ovakva rekonceptualizacija može se interpretirati na temelju dualizama tijelo – um i supstanca – aktivnost. Koristeći narativnu analizu i “metaforičku dekompoziciju”, ovo izlaganje analizira načine na koje se “vaginistične žene” odlučuju izraziti kada govore o vlastitom iskustvu “imanja” i “prebrođivanja” vaginizma, te u kakvom su odnosu utjelovljena iskustva žena s biomedicinskim konceptualizacijama vaginizma.